บุคลากร

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

   
นางสาวยลพัชร์ มีเนน
ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

Tel  :  064-3340654

นางดวงฤทัย สีวัน
ศึกษานิเทศก์

Tel  : 098 897 5653

นางกอบกูล ศรีคำมี
ศึกษานิเทศก์

Tel  : 087 198 3414

นางศุจิกา จักคาม
ศึกษานิเทศก์

Tel  : 064 326 6359

นายศุภฤกษ์ บัวเสนาะ
ศึกษาเทศก์

Tel  : 061 685 8920

ตำแหน่งว่าง
ศึกษานิเทศก์

Tel  : 

นายสถิต ขวัญแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Tel  :  089 856 3191

นางสาวนุชธิดา พวงพันธ์
เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด

Tel : 095 623 9916