บุคลากร

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

   
นางสาวยลพัชร์ มีเนน
ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

Tel  :  064-3340654

นางดวงฤทัย สีวัน
ศึกษานิเทศก์

Tel  : 098 897 5653

นางกอบกูล ศรีคำมี
ศึกษานิเทศก์

Tel  : 087 198 3414

นางศุจิกา จักคาม
ศึกษานิเทศก์

Tel  : 064 326 6359

นายศุภฤกษ์ บัวเสนาะ
ศึกษาเทศก์

Tel  : 061 685 8920

นายสุรพิชญ์ วงน้อย
ศึกษานิเทศก์

Tel  : 080 188 6223

นางสาวพรสินี ใหม่จันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Tel  :