ติดต่อเรา

ติดต่อศึกษานิเทศก์
  • นางสาวยลพัชร์  มีเนน  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ                          โทร. 064-334-0654
ต่อต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ
  • นางสาวอมลรดา  กุนสง                                                   โทร. 097-256-8425
  • นางสาวธัญญาลักษณ์ คำมา                                            โทร. 091-031-9593
ติดต่อกลุ่มนิเทศฯ สพม.เพชรบูรณ์           โทร. 056-029656 ต่อ 211