ติดต่อเรา

ติดต่อศึกษานิเทศก์
  • นางสาวยลพัชร์  มีเนน  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ                          โทร. 064-334-0654
  • นางดวงฤทัย  สีวัน                                                           โทร. 098-897-5653
  • นางกอบกูล  ศรีคำมี                                                        โทร. 087-198-3414
  • นางศุจิกา  จักคาม                                                           โทร. 064-326-6359
  • นายศุภฤกษ์  บัวเสนาะ                                                    โทร. 061-685-8920
ต่อต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ
  • นายสถิต  ขวัญแก้ว                                                          โทร. 089-856-3191
  • นางสาวนุชธิดา   พวงพันธ์                                               โทร. 095-623-9916
ติดต่อกลุ่มนิเทศฯ สพม.เพชรบูรณ์           โทร. 056-029656 ต่อ 211