นางสาวยลพัชร์ มีเนน

นางสาวยลพัชร์ มีเนน

ศึกษานิเทศก์

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

  • งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรฯ
  • งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
    การจัดการศึกษา
  • งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
  • โครงการ PISA / ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ / โรงเรียนวิถีพุทธ
  • การศึกษาเพื่อการมีงานทำและงานแนะแนว
  • การยกระดับคุณภาพการศึกษา / โรงเรียนสุจริต
  • การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ / ภาษาไทย / สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สหวิทยาเขตที่รับผิดชอบ
ศรีวิเชียร / เพชรวังโป่ง